martes, 25 de enero de 2011

Els problemes de conservació

El riu Besòs ha estat maltractat històricament per l’home de diverses maneres. L’agressió més destructiva, i que paradoxalment més renom l’hi ha donat en el passat recent, fou l’elevada contaminació de les seves aigües degut als abocaments de tot tipus que arribaven sense depurar. La contaminació es va mitigar, en part, per la implantació dels sistemes de depuració al llarg de finals de la dècada dels 90 del segle passat i actualment no és el problema més greu. A principis del segle XXI, tot just quan es començava a albirar una recuperació notable de l’ecosistema fluvial, van aparèixer altres agressions coincidint amb la incorporació de part del riu Besòs a la Xarxa Natura 2000. Aquestes agressions, que estan empobrint i degradant l’ecosistema fluvial, apagant la seva bellesa i que afecten també a la imatge que percep la societat, provenen del traçat d’infraestructures per la llera fluvial i les planes al·luvials. A partir del 2006, i fins ara, s’han succeït sense discontinuïtat tot un seguit d’obres: primer es va soterrar una canonada d’aigües d’ATLL a la llera fluvial, desprès es van iniciar les obres del TAV que retallaven la llera fluvial en part de la Xarxa Natura i que a dia d’avui encara no han terminat, i l’últim projecte que està afectant de nou la llera és el pas d’un gasoducte. Les afeccions per obres no s’acaben aquí, sinó que hi ha prevista alguna infraestructura més que creuarà perpendicularment el curs fluvial. Potser, fins i tot, existeixen més agressions previstes que encara no han sortit a la llum i que es volen desenvolupar en la llera i plana al·luvial del Besòs, aquesta terra de ningú, oblidada i sense llei.

L’efecte de les obres sobre l’ecosistema fluvial
Els efectes negatius de les obres sobre l’ecosistema fluvial del Besòs han estat de diversos tipus (ambientals i socials, especialment), de diferents graus, directes i indirectes. L’ecosistema fluvial, en alguns trams, es pot acabar recuperant de nou, amb el pas dels anys. En altres trams, però, l’afecció és irreversible. El més greu és que actualment no es veu cap signe, o mostra de què s’hagi previst una actuació íntegral i eficient de compensació a posteriori de les obres. Tot i això, els naturalistes esperen que en el cas d'existir una actuació de compensació, aquesta no suposi una plantada d’arbres al·lòctons a l'estil d'un jardí, o un gran projecte de recuperació de milers i milers d’euros que torni a significar una entrada de maquinària pesant i regirar-ho tot una altra vegada.  A continuació podeu trobar subapartats que tracten els principals tipus d’afeccions que ha sofert l’ecosistema del Besòs relacionats amb les obres.

Eliminació de la vegetació natural, d’invertebrats i de petits vertebrats en superfícies amples
Les obres comporten una eliminació radical de la vegetació natural. Formacions d’interès comunitari, com les junqueres, han quedat devastades, fins i tot dins la Xarxa Natura. A tot això s’ha d’afegir que l’acció de la maquinària pesant aniquilant tot un seguit d’invertebrats i vertebrats que es troben a les lleres fluvials.

Abans de les obres de la canalització d’aigua d’ATLL i de les obres del TAV, els herbassars assolien cada primavera altures de més de 1,50 metres. Aquests herbassars formaven una pantalla que protegia als ocells aquàtics i els proporcionava refugi per nidificar. En èpoques de crescudes del riu, els herbassars es doblegaven fàcilment per la força de l’aigua i no ocasionaven oclusions d’importància ni en ponts ni en cap infraestructura. Actualment, els herbassars encara no s’han recuperat de les afeccions de les obres i el potencial de reproducció dels ocells aquàtics com les polles d’aigua i els ànecs collverds és només una ombra del que era abans de les obres.

Martorelles, juliol del 2008. Maquinària desviant el riu dins la Xarxa Natura 2000. L’afecció sobre tot l’ecosistema fluvial és evident. La tortuga de rierol és un dels vertebrats que probablement ha patit més impacte directe.
Abans de les obres. Fragment de bosc de ribera a Martorelles. Un fragment amb els clàssics representants: salzes, pollancres, verns, boga i canyís.
Durant les obres, febrer 2009. Detall del fragment anterior, s’aprecia a la riba contrària tota una zona de terra remoguda, i la desaparició quasi completa del canyís i la boga.
Martorelles, abans de les obres. En el límit entre la llera fluvial i la riba hi havia pollancres, oms i salzes.
Martorelles, desembre 2010. No hi queda cap arbre.
Els pollancres i altres arbres en creixement, varen desaparèixer de la llera fluvial de Martorelles a causa de les obres.A Martorelles, a l’actualitat hi ha dues flamants pistes, una a cada banda del riu; el riu es troba encaixonat. Malgrat que és un tram bastant visitat per martinets blancs, bernats pescaires i altres aquàtiques, constantment es veuen espantadisses pel trànsit de persones per ambdues pistes.
Martorelles, desembre 2010. Pista riba esquerra.
Martorelles, desembre 2010. Pista riba dreta.
Recentment, les excavadores han eliminat la vegetació de la llera fluvial en els termes de Montcada i Reixac, La Llagosta i St. Fost de Campsentelles. Això representa desenes de metres d’amplada de destrucció. Però, tant gran serà la canonada del gasoducte? En els plans d’obra s’acostumen a especificar les amplades de les rases i tot un seguit de detalls en referència a la dimensió de l’obra i ocupació d’espai. S’ajusta el que li han fet a la llera fluvial als detalls tècnics dels plans d’obra? L’impacte s’ha produït al llarg de quilòmetres de la llera fluvial, a banda i banda del riu.


La Llagosta, desembre 2010. Mirant al sud.
La Llagosta, desembre 2010. Mirant al nord.
Montcada i Reixac, gener 2011. Jonc boval (Scirpus holoschoenus). 
Montcada i Reixac, gener 2011. Les actuacions sobre la llera fluvial han eliminat hàbitats considerats d’interès comunitari. L’impacte del gasoducte afecta a jonqueres de jonc boval. A la dreta de la fotografia es veuen els joncs bovals que han sobreviscut, noteu tota l’extensió a l’esquerra on la jonquera ha quedat devastada.

Montcada i Reixac, gener 2011. Mirant cap al nord es veu tota aquesta extensió de llera fluvial devastada, desenes de metres d’amplada.
Montcada i Reixac, 2011. Mirant cap al sud es veu una imatge idèntica a l’anterior.

Compactació del terreny per l’activitat dels vehicles pesants durant l’activitat de construcció
El pas de la maquinària pesant condueix a una pèrdua de la permeabilitat del terreny, el que afecta a la recàrrega dels aqüífers i provoca més riscos durant les riuades, perquè la capacitat d’absorció de l’aigua per part del terra disminueix. L’aigua, durant una crescuda, relliscaria en tota aquesta superfície plana i llisa, sense cap vegetació que li fes de fre.

Martorelles, 27-05-08. Aquesta pista es va practicar poc abans d’aquesta data i encara no patia un trànsit continu de camions i altres vehicles d’obres. Malgrat això, la superfície del terra mostra ja signes de compactació.
St. Fost, desembre 2010. Les obres han acabat gairebé i les pistes encara mantenen aquesta amplada per on poden transitar 2 camions alhora. Amb motiu del soterrament de la canonada d’ATLL i de la construcció del TAV, es va fer una ampliació i modificació de l’antiga pista. Les obres gairebé estan enllestides, pel que no hi ha cap argument lògic per mantenir aquesta amplada de pista. Noteu el ferm de la pista compactat a causa del pas regular de vehicles.

Obertures de noves pistes, eixamplament i condicionament de les pistes existents, i facilitació de la freqüentació de vehicles externs a les obres
Ara, hi ha pistes transitables per a gairebé qualsevol vehicle de nord a sud dins la llera fluvial en gran part del recorregut del riu. Part dels accessos a les pistes des de les carreteres romanen oberts dia i nit. Arran d’això, es produeixen abocaments de runes i mobles, la imatge del riu queda més degradada, la qual cosa deriva en altres problemes (manca d’interès per administracions, els ciutadans desaprensius augmenten la seva activitat, etc.). Les pistes recents també han significat una fragmentació de l’hàbitat, els efectes més dramàtics com a conseqüència d'això s’han donat al tram que discorre des de Martorelles al naixement del riu. En aquest tram, gairebé no hi havia trànsit humà a la llera fluvial abans de les obres. A parir de les obres del TAV i la canonada d’aigües, es van obrir i eixamplar diverses pistes a la llera fluvial (una a cada banda del riu) que han desencadenat un pas continu i regular de persones i vehicles per dins la llera fluvial, i molt a prop del riu. La freqüentació humana regular i intensa en la proximitat del riu comporta que els ocells defugin l'àrea. Curiosament, aquesta part afectada es troba dins la Xarxa Natura 2000.

No es coneix si les pistes creades es reduiran en el futur, si no és així els efectes esmentats es poden considerar sense retorn.

La Llagosta, desembre 2010. L’accés a la llera fluvial està tancat, així s’eviten les visites per efectuar abocaments il·legals.
St. Fost de Campsentelles, desembre 2010. Tot i l’obstacle situat a la meitat de la pista, l’accés és possible pels vehicles.
Montmeló, gener 2011. Aquest accés a la pista de la llera dreta del riu Besòs des del polígon industrial sempre està obert.

Montmeló, gener 2011. La pista, perfectament practicable amb qualsevol vehicle, discorre al llarg de quilòmetres de la llera fluvial.
Martorelles, desembre 2010. A l’esquerra de la foto es veu el trencall de la pista que baixa a la llera fluvial i transcorre en sentit nord fins gairebé el naixement del riu.
St. Fost de Campsentelles, gener 2011. Aquest accés està contínuament obert quan antigament estava absolutament bloquejat. Una porta oberta als abocaments i altres activitats perjudicials.

Tots els accessos a les pistes de la llera fluvial fora d’horari i/o calendari d’obres haurien de mantenir-se tancats als vehicles que no pertanyen al grup de serveis, per tal d'evitar les visites nocturnes de persones incíviques que aboquen impunement runes i mobles a l’espai fluvial, que és patrimoni de tots i no cap deixalleria oberta a tothom.

L’amplada de les pistes s’hauria de reduir, i eliminar una pista en aquells trams on n'hi ha dues. A hores d'ara únicament resta alguna petita extensió sense pistes en part de les lleres dels termes de Montmeló i Montornés.

Reducció de la llera fluvial a la Xarxa Natura 2000
Dins la Xarxa Natura i al llarg d’aproximadament 1100 metres de recorregut de riu, el traçat del TAV ha ocupat al voltant d’1/3 part de la llera fluvial. Això significa que s’han reduït els espais naturals de la Xarxa Natura sense que s’hagi pensat en mesures compensatòries de cap tipus, per exemple una ampliació de la Xarxa Natura del Besòs, per tal de mitigar aquesta pèrdua.

A més amés, no sembla que s’hagi previst instal·lar pantalles acústiques en el traçat del TAV al seu pas per la Xarxa Natura 2000. El pas dels TAVs sense les pantalles afectarà, de manera segura i greu, a les aus i a les seves abundàncies, donada la seva proximitat i la pertorbació auditiva i visual que crearan els trens a alta velocitat.

Tram de Martorelles, zona inclosa en la Xarxa Natura 2000, abans de les obres del TAV.

Tram de Martorelles, després de les obres del TAV. S’aprecia la desviació del riu, l’eliminació i empobriment de la vegetació, i la reducció de l’ecosistema fluvial per construcció del TAV.
La construcció del TAV ha significat al voltant d’1/3 de reducció d’espai fluvial de la Xarxa Natura a l’altura de Mollet del Vallès/Martorelles. Fixeu-vos en la fletxa blanca (zona de la llera fluvial construïda) i en la blava (part de la llera fluvial que ha quedat sense construir).
La gran infraestructura. Que passarà quan circuli el TAV sinó hi ha pantalles acústiques?

Reducció dels espais naturals de la plana al·luvial
Entre d’altres, s’ha fragmentat l’arboreda de ribera més extensa de tot el riu amb el traçat del TAV pel mig. Un espai on se situa l’únic territori reproductor conegut del Picot garser petit (Dendrocopus minor) a l’entorn immediat del riu.

Pollancreda de l’Alomar. La pollancreda més extensa de tota la plana al·luvial del riu Besòs. El traçat del TAV ha significat la seva fragmentació i una reducció pròxima al 50% de la massa forestal.

L’efecte de la ramaderia intensiva sense control ni regulació
El trànsit constant de grans ramats d’ovelles i cabres, i alguns cavalls, acaba empobrint el substrat herbaci i arbustiu, part indispensable de l’ecosistema del Besòs de cara a sustentar la biodiversitat. Per la reproducció dels ocells aquàtics i dels terrestres es requereix una massa herbàcia ben desenvolupada, i l’acció de les ovelles no deixa que la vegetació es recuperi i assoleixi un recobriment adient. El pas d’ovelles, durant plena època reproductiva, també pot produir fracassos reproductors en espècies aquàtiques com ara el Corriol petit (Charadrius dubius) o l’Ànec collverd (Anas platyrhynchos). És força comú observar com el pas d’ovelles provoca espantades dels ocells aquàtics en època reproductora, ocells que en ocasions poden estar covant o acompanyant als seus pollets de curta edat. La pressió ramadera està conduint a un empobriment dràstic de la biodiversitat de l’ecosistema fluvial.

Un ramat d’ovelles com aquest, que visiti regularment un tram fluvial, és suficient per acabar empobrint dràsticament els herbassars naturals de la llera fluvial. Cal una regulació efectiva d’aquesta activitat. Fotografia feta al tram de La Llagosta. 
També el pas d’ovelles comporta la fugida dels ocells aquàtics. Un estol d’ànecs collverds fugint d’un ramat. Fotografia feta al tram de La Llagosta.
L’única omeda de certa envergadura a la llera fluvial del riu Besòs es troba a La Llagosta. Fixeu-vos en la vegetació herbàcia d’altura tristament baixa degut a l’acció contínua dels ramats.
En aquesta fotografia s’aprecia clarament l’efecte de les ovelles i cabres sobre la vegetació herbàcia i l’arbustiva. La vegetació no pot assolir una altura suficient per formar una coberta de certa entitat. En aquest emplaçament hi havia un bogar que ha quedat devastat per l’acció dels ramats.

En el següent link podreu esbrinar que diu l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) sobre l’aprofitament de la llera per usos ramaders:

(Consultat el 14-11-2011).

El contingut és aquest:

Llera
D'una banda, la llera està sotmesa a uns usos comuns, oberts al gaudi de tothom, sense necessitat d'autorització administrativa i de conformitat amb el que disposin les lleis i els reglaments. Aquests usos són: fer servir les aigües superficials a les lleres públiques per beure, banyar-se i altres usos domèstics, i també per abeurar els ramats. Això no implicarà una alteració de la qualitat i el cabal de les aigües ni de l'estat de l'ecosistema aquàtic en el seu conjunt.

Requeriran autorització específica els usos comuns especials següents:
  • La navegació i la flotació.
  • L'establiment de barques de pas i els seus embarcadors.
  • Qualsevol altre ús, no inclòs en els usos comuns descrits anteriorment, que no exclogui la utilització del recurs per tercers.
D'altra banda, la utilització o l’aprofitament per particulars de les lleres o dels béns que hi ha situats requerirà la prèvia concessió o autorització administrativa. Per a l'atorgament de concessions o autoritzacions per aprofitaments d'àrids, pastures i vegetació arbòria o arbustiva, i l’establiment de ponts o passarel·les, embarcadors i instal·lacions per a banys públics, es considerarà la possible incidència ecològica desfavorable i s’exigiran les garanties adequades per a la restitució del medi.

Finalment, el fet que una llera sigui privada no autoritza a donar-li usos ni a fer-hi obres que puguin fer variar el curs natural de les aigües en perjudici de l'interès públic o de tercers. A més a més, aquestes possibles actuacions, en cas de ser afectades per la força de les avingudes, no han de representar danys a persones o béns.

I la realitat és que ningú demana els permisos als pastors, ni tampoc hi ha cap intent de regular l’aprofitament dels ramaders. No cal una prohibició absoluta de la ramaderia, però si una regulació lògica per compatibilitzar aquest ús amb la conservació dels valors naturals de l’ecosistema fluvial. Reduir la pressió dels ramats i la seva freqüència de pas per l’aprofitament de la vegetació de les lleres és cabdal. Novament la paradoxa:

·       Al sector 1 (naixement del Besòs/desembocadura del riu Ripoll) en el què hi ha una zona inclosa catalogada com Xarxa Natura, els ramats estan empobrint contínuament els hàbitats; està gestionat per l’ACA.

·       Al sector 2 (naixement riu Ripoll/desembocadura riu Besòs), sense cap figura de protecció, no es deixa pasturar als ramats; està gestionat per la Diputació de Barcelona. 

Altres problemes de conservació

Apart dels problemes que directament creen les administracions, també hi ha tot un seguit d’usos privats descontrolats i il·lícits que causen l'empobriment i la destrucció dels hàbitats.

Martorelles, febrer 2009. Rompuda i estassada sense cap permís en un bosc d’utilitat pública amb maquinària pesant. L’actuació es va fer per tal que un hortolà instal·lés el seu hort aquí. Es va eliminar tota una extensió d’omeda amb arç blanc, i altres espècies, en creixement. Aquí niaven espècies com el Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos).


Martorelles, gener 2011. Malgrat que el fet anterior es va posar ràpidament en coneixement de diverses administracions, aquí tenim l’hort.Martorelles, gener 2011. I com que no passa res, altre hortolà s’ha instal·lat, aquesta vegada a tocar d'una de les estacions depuradores d’aigües residuals del Consorci per la Defensa del Besòs.


Martorelles, gener 2011. En aquesta foto es veu l’altura dels arbres del sotabosc. Ens podem fer una idea del que va significar l’estassada per “crear”  l’hort.


Un arç blanc amb estructura i entitat d’arbre. L’arç blanc és un arbre que passa anys i anys en forma arbustiva, el seu creixement és lent i li costa arribar a ser un veritable arbre. Al costat de l’hort de les fotos anteriors encara perduren aquest arç i d’altres de similar altura. L’estassada per instal·lar l’hort va ocasionar la pèrdua d’arços blancs similars.


A la fotografia inferior es veu, al fons de la vall, la favela de Montcada i Reixac situada a la plana al·luvial del Besòs. A la part dreta de la imatge una columna de fum procedent de la favela. L’única zona de tot el riu on s’han detectat estassades a cop de destral dels arbres de ribera de la llera i plana al·luvials se situa al voltant de la favela. També en els voltants de la favela hi ha tota sèrie d’abocaments descontrolats, i fins i tot algun cop s’ha calat foc en la llera fluvial del Besòs a tocar de les xaboles.Vista de la favela a peu de carretera. Una zona de marginació social i activitats no regulades.


Pollancre tallat a cop de destral de forma il·legal a la pollancreda anterior. A sota detall de l’arbre dins la pollancreda.

Els gossos sense lligar

El respecte i la cura pels gossos ha millorat molt al llarg de les últimes dècades, un fet evident que s’ha d’aplaudir. Gran part de la població que té gossos els treu a passejar regularment, fet que fa uns anys no era un costum ni molt menys majoritari. És un avanç positiu i ens indica que la sensibilitat de les persones envers els animals ha anat augmentant. Malauradament, tot i que podem pensar que treure el gos deslligat a passejar a la natura és una acció èticament correcte, això comporta en algunes àrees molt freqüentades uns problemes greus pel que fa a la conservació de la biodiversitat i els valors naturals.

No hem d’oblidar que un gos, a més d'una mascota, és un depredador. Els ocells, en especial, perceben la presència de gossos com una amenaça i reaccionen amb la fugida quan un gos traspassa la seva distància d’alarma. La situació pot ser encara més dramàtica a la primavera. Molts ocells crien al terra i els seus ous i pollets, tot i que passen desapercebuts a la vista pel seu disseny de camuflatge, són fàcilment detectats per l’olfacte d’un gos; imagineu-vos que pot passar si elñs troben. El súmmum de la irresponsabilitat és la visita de gossos de caça deslligats acompanyats dels seus amos, empaitant ànecs, polles d’aigua, conills i qualsevol vertebrat que es posi al seu abast. 

Tots aquests temes estan ben regulats en altres països, de manera que s’han creat llocs específics, fora de les reserves naturals o d’altres zones protegides, per treure el gos a passejar sense lligar. En canvi, s’ha prohibit i es persegueix a les persones que treuen el gos sense lligar fora d’aquestes zones, i s’ha convertit en una acció èticament reprovable no complir la normativa. De fet, en aquests països, les persones que tenen gos, estan sensibilitzades amb el tema i no treuen els gossos a passejar sense lligar fora de les zones autoritzades. Des d’un punt de vista social i cívic, també hem de considerar que hi ha persones que tenen autèntic terror als gossos i no els hi agrada sortir a passejar en zones on hi ha gossos deslligats, per no parlar dels accidents que amb un xic de mala sort podria comportar un gos deslligat, per exemple la caiguda d’un ciclista, la caiguda d’una persona gran, d’un nen petit, etc.

En Califòrnia, la regulació dels gossos deslligats és estricta, però alhora disposa àrees on els gossos poden anar deslligats. La regulació dels gossos als espais naturals de Califòrnia ho deixa ben clar, veure per exemple el cas de Yosemite: http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/pets.htmLa regulació es respectada pels ciutadans, que en general tenen una sensibilitat i educació ambiental elevada. Yosemite és un espai natural que no té res a veure amb el Besòs, hi ha óssos, i altres grans carnívors...però és que aquesta mateixa rigurositat de Yosemite s’aplica a qualsevol reserva o espai natural californià, i a més a més a les zones urbanes o periurbanes: el gos únicament es pot portar deslligat a les zones específiques per fer-ho i és difícil veure a algú que no compleixi la norma.

La fotografia esta feta a la desembocadura de la Tordera, però és vàlida per il·lustrar situacions semblants que es donen al Besòs. En resum, gossos empaitant l’avifauna aquàtica del riu; un clàssic.

Els valors naturals: la fauna

Invertebrats aquàtics i terrestres

Aquàtics
Són un grup força divers. Els aquàtics depenen de la qualitat de l’aigua, que actua com a factor limitant. Així, algunes espècies molt exigents, respecte a la qualitat de l’aigua, no hi són presents o apareixen escassament (p.e. els tricòpters), i altres espècies menys exigents són comunes. Una espècie fàcil d’observar és el Sabater (Gerris sp.), un insecte que es mou per la capa superficial de l’aigua. Altre aquàtic present i comú és un petit cargol d’aigua dolça (Physa sp.).

Terrestres
Entre els terrestres, destaquen per la seva abundància els quironòmids, petits insectes voladors que en la fase adulta s’agrupen en concentracions amb forma de columnes. La gent, en general, acostuma a confondre els quironòmids amb els mosquits, i s’ha de puntualitzar que no piquen i que a més a més tenen una importància cabdal dins la cadena tròfica del riu, ja que bona part dels vertebrats del riu s’alimenten de quironòmids. Les papallones, els odonats, els escarabats, etc. conformen una llista molt extensa d’espècies fàcils d’observar en comparació amb altres grups d’invertebrats.

Papallona dels cards (Cynthia cardui). Aquesta papallona migratòria utilitza els cards de la llera fluvial del Besòs per alimentar-se durant la seva migració de milers de quilòmetres.
Papallona zebrada (Iphiclides podalirius). Altra de les papallones d’aparició regular a la llera fluvial del Besòs.

Herpetofauna

Granotes, gripaus, serps i tortugues poblen el riu Besòs i no és gens difícil detectar-los durant una passejada nocturna o diürna.

Amfibis
Els amfibis, molt sensibles a la contaminació de l’aigua, tenen poca representació en nombre d’espècies. De granotes, en trobem el Tòtil (Alytes obstetricans), la Reineta (Hyla meridionalis), el Gripau corredor (Epidalea calamita) i la Granota verda (Pelophylax perezi).

Tòtil, tram de Montcada i Reixac. Fotografia feta  al riu Besòs.
Gripau corredor. Fotografia no feta al riu Besòs.

Ofidis i sauris


Dels ofidis destaquen la Serp verda (Malpolon monspessulanus), la Serp blanca (Rhinechis scalaris), la Serp d’aigua (Natrix maura), i la Serp de collaret (Natrix natrix). Entre els sauris, es pot observar el Dragó comú (Tarentola mauritanica), el Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), molt escàs; la Sargantana bruna (Podarcis liolepis), el Sargantaner gros (Psammodromus algirus) i la Llisona (Anguis fragilis).

Serp verda
Llisona


Llangardaix ocel·latQuelonis

Al riu, principalment tenim 2 espècies aquàtiques, una autòctona i altra al·lòctona.

L’espècie autòctona, la Tortuga de rierol (Mauremys leprosa), manté una població important al Besòs. Té una àrea de distribució mundial natural no extensa, que comprén parts del nord d’Àfrica, la Península Ibèrica i el sud de França. Està considerada per la legislació europea com a espècie d’interès comunitari i va ser un dels arguments naturals per incloure part del Besòs a la Xarxa Natura 2000. Malauradament, una bona part de la població del Besòs es distribueix per fora del tram inclòs a la Xarxa Natura, en zones que no gaudeixen de cap protecció legal. També s’ha d’aclarir que la figura de Xarxa Natura no ha estat eficient de cara a protegir la població que s’hi troba dins. En aquest sentit, hi ha hagut un desviament del riu amb maquinària pesant amb posterioritat a la inclusió de part del riu Besòs dins la Xarxa Natura.
Tortuga de rierol a la confluència de la riera Seca amb el riu Besòs. La tortuga de rierol té en aquest indret una de les majors concentracions del Besòs.

L’espècie al·lòctona, la tortuga de Florida (Trachemys scripta), ha proliferat degut al costum d’alliberar exemplars de captivitat als sistemes naturals, fet que significa un problema afegit per l’ecosistema fluvial.Peixos

La Carpa (Cyprinus carpio), espècie al·lòctona, és abundant i té una ampla distribució al riu. La Bagra (Squalius cephalus), la Lissa llobarrera (Mugil cephalus) i l’Anguila (Anguilla anguilla) són espècies autòctones i presenten una menor abundància i distribució que la carpa.
Carpa


Avifauna

Els ocells són la classe vertebrada amb més espècies presents al Besòs. Per l’avifauna, el riu és important al llarg de tot l’any. Moltes aus passen l’hivern al riu, fugint dels rigors hivernals dels seus llocs d’origen. A la primavera, el riu és important tant pels ocells que hi nien com per les espècies que l’utilitzen com a via de migració o com lloc per aturar-se a descansar i alimentar-se. A l’estiu, alguns ocells estan encara reproduint-se i d’altres comencen a arribar de llocs de reproducció situats més al nord. Durant la tardor, la migració torna a ser intensa al decurs de tot el riu.

Entre les espècies més rellevants que nien dins l’ecosistema fluvial es troben els cames llargues (Himantopus himantopus), espècie d’interès comunitari; el Corriol petit (Charadrius dubius) i d’altres aquàtiques més comunes: l’Ànec collverd (Anas platyrhynchos) i la Polla d’aigua (Gallinula chloropus).

Família de cames llargues a la Conca del Besòs; adult a la dreta i pollet a l’esquerra.
Pollet de corriol petit a la llera fluvial del Besòs.
Gavina vulgar, la gavina més comuna del riu.

Mamífers

L’activitat nocturna de la gran majoria de mamífers dificulta la seva observació, però a través de les petjades i els excrements podem descobrir qui es mou per les lleres fluvials. Senglars (Sus scrofa), guineus (Vulpes vulpes), toixons (Meles meles), fagines (Martes foina), i eriçons foscos (Erinaceus europaeus) són alguns dels protagonistes. El riu encara manté una connexió amb alguns sistemes naturals importants, com la serralada Litoral. Alguns mamífers de les muntanyes litorals acaben utilitzant el riu com abeurador, zona d’alimentació i probablement com a corredor biològic.

El porc senglar visita regularment el riu per banyar-se i buscar aliment, inclòs en família. Fotografia no feta al riu.
La guineu freqüenta el riu. Fotografia no feta al Besòs.   
La fagina és altre carnívor del què s’han registrat petjades a la llera fluvial del Besòs. Fotografia no feta al Besòs.
El toixó, un carnívor que s’ha detectat escassament al riu Besòs. Fotografia no feta al Besòs.